×

Política de Medicaments

Política de Medicaments

Condicions de contractació

1- OBLIGACIONS PRÈVIES

Per mitjà d’aquest document s’estableixen les condicions generals per les quals es regeix la venda de productes i serveis (des d’ara, les “Condicions Generals de Contractació”) per part de l’Oficina de Farmàcia (des d’ara, la “Farmàcia”) mitjançant el present web (des d’ara, la “Pàgina Web” o el “Lloc Web”).

L’ús de la Pàgina Web, així com l’adquisició de productes i/o serveis a través de la mateixa, implica que vostè consent quedar vinculat per les presents Condicions Generals de Contractació, així com per les Condicions d’ús de la Pàgina Web, així com per la nostra Política de Privacitat i Política de Cookies (des d’ara, denominades conjuntament les “Condicions i Polítiques”) recollides totes elles a la Pàgina Web.

Les presents Condicions i Polítiques podran ser modificades en qualsevol moment, essent responsabilitat del comprador revisar-les periòdicament, així com cada cop que es procedeixi a la contractació de productes i/o serveis. Les Condicions i Polítiques vigents en el moment d’ús de la Pàgina Web o de celebració del contracte seran les que resultaran d’aplicació al mateix.

L’idioma en que serà tramitat el procediment de contractació i en el qual es formalitza el present Contracte serà el castellà, llevat indicació en contrari.

2.- IDENTIFICACIÓ DE LES PARTS CONTRACTANTS

Les presents Condicions Generals de Contractació dels productes i serveis oferts el Lloc Web són subscrites:

D’una part, per la Farmàcia Nuria Espona Meseguer, amb NIF 33964303L i domicili situat en Rambla de Catalunya, 1, 08007 Barcelona.

I, d’altra, pel Client dels productes i/o serveis oferts per la Farmàcia (des d’ara, el “Client” o el “Comprador”) les dades de caràcter personal del qual són els que aquest ha facilitat en el Lloc Web i, en especial, a través del formulari que l’Oficina de Farmàcia ha posat a la seva disposició, requisit indispensable per a poder efectuar qualsevol compra.

3.- CONDICIÓ D’USUARI

Per ser Client es requereix ser major d’edat i tenir la capacitat necessària per contractar. Quan es converteix en Client es compromet al següent:

 • Aportar únicament, i en totes les actuacions relacionades amb la Farmàcia, dades veraces. En el cas de que el Client facilités qualsevol dada falsa, inexacte o incompleta o si la Farmàcia tingués motius fundats per dubtar sobre la veracitat, exactitud i integritat d’aquests, la Farmàcia podrà denegar-li l’accés i/o ús present o futur del Lloc Web o de qualsevol dels seus continguts, Productes i/o serveis.
 • Guardar diligentment el seu nom d’usuari i la seva contrasenya i assumir la responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin derivar d’un possible ús indegut causat per la carència d’aquesta diligència.

La Farmàcia no serà responsable per cap conseqüència derivada de l’incompliment d’aquests compromisos.

4.- OBJECTE I NATURALESA DEL CONTRACTE

La Farmàcia disposa d’una Pàgina Web l’activitat de la qual consisteix en oferir i vendre al Client una àmplia varietat de productes de parafarmàcia (des d’ara, els “Productes”). La comercialització dels Productes a través de la Pàgina Web està destinada exclusivament a consumidors finals, de conformitat amb les disposicions del Real Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

De conformitat amb allò que disposa la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de garanties i ús racional dels medicaments i Productes sanitaris, es fa constar que la Farmàcia no durà a terme mitjançant aquest Lloc Web la promoció o comercialització de medicaments i/o productes que requereixin de prescripció mèdica, essent aquests, únicament i exclusiva, dispensats per les oficines de farmàcia legalment constituïdes.

5. SISTEMA DE COMPRA

5.1 Els Productes

La Farmàcia informa que els Productes que s’ofereixen el en Lloc Web vénen detallats a cada secció dins del Lloc Web. La Farmàcia procura que les fotos dels Productes els identifiquin clarament però no pot responsabilitzar-se de com les pugui interpretar el Client.

Un cop sigui Client, si desitja adquirir un producte dels que oferim haurà d'afegir-lo a la cistella, emplenar el formulari de comanda que apareixerà a tal efecte i validar la comanda. La validació de la comanda per la seva part suposarà que coneix i que accepta expressament les condicions generals de contractació establides i que es converteix en client de la Farmàcia a la qual efectua la seva compra.

Per realitzar una comanda cal ser usuari de la Farmàcia. La condició d’usuari s’adquireix mitjançant la complementació del formulari electrònic o el fulletó específic per aquesta finalitat que trobarà a la Farmàcia.

5.2 Preus dels Productes i Impostos aplicables.

Tots els preus dels Productes estan indicats en euros (€) i corresponen al preu unitari de cada producte amb l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) inclòs.

De conformitat amb allò disposat en l’article 68 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, l’entrega dels articles s’entendrà localitzada en el territori d’aplicació de l’IVA espanyol. El tipus d’IVA aplicable serà el legalment vigent en cada moment en funció de l’article concret de que es tracti.

Els preus i ofertes presentats són vàlids, exclusivament, per a comandes online realitzats a la Farmàcia i només per al moment en el que vostè els consulta, donat que són variables. El preu que se’ls facturarà per la seva compra serà el que correspongui al/s Producte/s que vostè adquireixi en el moment de la formalització de la comanda. Els preus del Lloc Web i de l’Oficina de Farmàcia física són iguals, però podran realitzar-se promocions exclusives, de durada limitada i sota determinades condicions a través del Lloc Web aplicades únicament als Productes oferts a través del Lloc Web.

5.3 Confirmació de la Compra

Es considerarà que la compra està perfeccionada des de que el Client pressioni el botó de “Confirmar/Pagar/Ok” de la corresponent passarel·la de pagament, entenent-se que el seguiment de totes les fases del procediment de contractació electrònica i la inclusió de totes les dades sol·licitades suposen, juntament amb l’acceptació expressa final de les presents, una manifestació clara i directa de la voluntat del Client final d’acceptar les presents Condicions Generals de Contractació.

Dins les vint-i-quatre hores següents a que hagi efectuat la seva compra la Farmàcia li remetrà, per correu electrònic, el comprovant; si vostè no està d’acord amb les dades consignades en aquest comprovant, podrà sol·licitar la seva modificació.

Excepte demostració en cas contrari, les dades registrades constitueixen la prova de les transaccions realitzades entre vostè i la nostra Farmàcia, afegint les seves dades al nostre fitxer de clients i arxivant el document electrònic en que es formalitzi el contracte, que serà accessible per vostè.

5.4 Condicions de pagament

El pagament podrà realitzar-se a través de targeta bancària. Per efectuar el pagament fent servir una targeta bancària, serà redirigit en la pàgina web corresponent on, un cop hagi accedit, podrà fer efectiu l’abonament.

La Farmàcia tindrà per efectiva la compra un cop hagi rebut la corresponent confirmació per part de la referida entitat bancària i és a partir d’aquell moment que començaran a córrer els terminis legals. Si el procés de compra de Productes s’interrompés per qualsevol motiu o si l’import satisfet no arriba a la quantitat corresponent (incloent-hi despeses de gestió i comissions bancàries), la Farmàcia suspendrà el procés de compra dels Productes informant al Client.

5.5 Lliurament dels Productes

 • Disponibilitat dels Productes

Totes les comandes de Productes estan subjectes a disponibilitat. En aquest sentit, si es produeixen dificultats en relació al subministrament de Productes o si no queden articles en estoc, l’Oficina de Farmàcia es posarà en contacte amb el Client per informar-li del nou termini de lliurament, podent optar aquest últim per mantenir la comanda o la devolució de l’import total abonat.

En cas de que en una comanda s’incloguin varis Productes i algun d’ells no estigui en estoc, la Farmàcia es posarà en contacte amb el Client per acordar l’enviament de la comanda en un únic enviament o enviament per separat.

 • Terminis de lliurament de Productes

Sense perjudici d’allò establert a la clàusula anterior respecte de la disponibilitat dels Productes i excepte que es produeixin circumstàncies extraordinàries de desproveïment i/o Força Major (segons es descrigui més endavant) que no puguin preveure’s, la Farmàcia es compromet a posar a disposició del Client la comanda en el seu domicili en un termini màxim de 2-3 dies laborals. En el moment del lliurament, el Client haurà de firmar l’albarà justificatiu del lliurament de la comanda conforme aquest ha estat rebut i acceptat.

El termini per al lliurament començarà a computar des del moment en que s’hagi rebut el pagament per part del Client i, en tot cas, el lliurament dels Productes s’efectuarà abans de trenta (30) naturals a partir de la data de formulació de la comanda.

 • Condicions de lliurament dels Productes a domicili

Les despeses d’enviament i/o gestió, que no estiguin compreses en el preu, li seran mostrades abans de finalitzar la seva compra, ja que varien en funció de l’adreça d’enviament. Si la comanda té un pes superior a 2 kg, la Farmàcia es posarà en contacte amb el comprador en l’email que hagi comunicat durant la compra per informar-li de les despeses, podent, en cas de desacord, anul·lar la comanda sense que se li pugui imputar cap cost. Es fan enviaments a la península.

Si una comanda és retornada per l’empresa de missatgeria a la Farmàcia per causes que puguin ser imputables a vostè (com la deixadesa en la recepció o una adreça incorrecta), no se li tornarà a enviar fins que aboni un nou lliurament, els tràmits pels que s’haurà de posar en contacte amb la Farmàcia.

5.6 Cancel·lació de compra de Productes

La Farmàcia es reserva el dret de retirar qualsevol Producte de la Pàgina Web en qualsevol moment i de treure o modificar qualsevol material o contingut d’aquesta.

Així mateix, la Farmàcia es compromet a realitzar tot allò que fos menester per a la tramitació de les comandes sense que, degut a circumstàncies excepcionals, hagi de rebutjar l’enviament de la comanda inclús posteriorment a l’enviament de la confirmació.

En qualsevol cas, la Farmàcia no serà responsable front de vostè o de qualsevol tercer pel fet de retirar qualsevol Producte de la Pàgina Web, treure o modificar qualsevol material o contingut de la Pàgina Web o per la cancel·lació de comandes, tot i havent-se enviat la confirmació de compra, havent sempre d’informar degudament al Client.

5.7 Enviament i terminis de lliurament

Les comandes realitzades a la Farmàcia poden ser enviades a qualsevol punt de la península, per en cap cas a apartats postals.

La seva compra haurà de ser lliurada dintre del termini del que serà vostè informat en el moment de realitzar la seva comanda.

6.- DRET DE DESISTIMENT

En qualsevol cas per exercir el dret de desistiment és imprescindible fer-lo mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a la següent adreça de la Farmàcia:  info@farmaciacatalunya.com.

En els mèrit de l’establert en el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, la Farmàcia informa al Client que podrà exercir el seu dret de desistiment dintre del termini màxim de 14 dies naturals des del moment de la recepció del Producte.

Quant al procés de desistiment, el Client haurà de complir les següents condicions addicionals:

 • El Client queda obligat a remetre el Producte empaquetat, amb el seu corresponent precinte intacte i sense senyals d’haver estat manipulat o obert, directament a l’adreça que se li facilitarà un cop enviada la sol·licitud del dret de desistiment a més trigar en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en que comuniqui la seva decisió de desistiment.
 • Quan la Farmàcia rebi el/els Producte/s i es comprovi que compleix amb les condicions anteriorment indicades, se li reintegrarà l’import pagat fet servir pel Client en el procés de compra, fent servir el mateix mitjà de pagament utilitzat pel Client en la transacció inicial, i en el termini màxim de 14 dies des de que s’hagi informat a la Farmàcia de la decisió de desistir del Contracte.
 • Les despeses directes de la devolució, correran per compte del Client, excepte en els casos d’error en l’enviament, comanda danyada o producte en mal estat, en els quals les despeses de devolució seran assumides per l’Oficina de Farmàcia, sempre i quan la devolució s’hagi realitzat d’acord amb les instruccions de devolució donades per la Farmàcia.

En cas de que la Farmàcia detectés qualsevol classe de manipulació o desperfecte en el producte retornat, aquesta es reserva la possibilitat de remetre de nou el producte en qüestió al Client mitjançant enviament postal contra reemborsament, assumint aquest últim les corresponents despeses d’enviament.

En relació als Productes que requereixen de la seva apertura per poder conèixer el seu correcte funcionament, la Farmàcia requerirà que el Producte concret es trobi en perfecte estat contant amb tots els seus elements, accessoris i embalatges, sense que es pugui cursar cap devolució que incompleixi aquests requisits.

D’acord amb allò establer en l’article 103. c) del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, no serà possible exercir el dret de desistiment en aquells casos que siguin adquirits Productes confeccionats conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.

7. GARANTIES

Els Productes oferts des de la Farmàcia són originals de la marca, amb garantia del fabricant i sense cap defecte; comptant tots ells amb els terminis de garanties legalment establerts. Tenint en compte que pràcticament la majoria de Productes comercialitzats són peribles i de consum, el termini de garantia mínima legalment establert serà el de la pròpia naturalesa del Producte comercialitzat. En qualsevol cas, el client haurà d’informar a la Farmàcia de la falta de conformitat en el termini de dos mesos des de que va tenir coneixement d’aquesta situació.

Però, i donades les característiques pròpies dels Productes comercials, el Client ha de tenir present que aquests, disposen dels seus respectius terminis de caducitat i consum preferent, garantint-se en qualsevol cas que, en el moment de la comercialització, els Productes compten amb un termini suficient i raonable per al seu consum.

En cas de que el Producte concret adquirit tingui alguna classe de desperfecte, el Client podrà posar-se en contacte immediatament amb la Farmàcia, per indicar-li el procediment de devolució del Producte. En el moment de la recepció d’aquest Producte per l’Oficina de Farmàcia, prèvia verificació dels possibles defectes d’aquest procedirà a la devolució de totes les quantitats econòmiques satisfetes.

La devolució dels Productes en cas de desperfecte, en cap cas suposarà un cost directe per al client.

8. INCIDÈNCIES

Per al cas que el Client rebés algun producte defectuós o bé no hagués rebut algun dels Productes sol·licitats, el Client haurà de comunicar-ho a la Farmàcia de manera immediata a través dels mitjans indicats en l’apartat dècim.

La Farmàcia procedirà a resoldre la incidència a la major brevetat possible i, al seu càrrec, sempre que la incidència fos imputable a la Farmàcia.

9.- FORÇA MAJOR

Als efectes de les presents Condicions Generals de Contractació s’entendrà per força major, de mode enunciatiu, (i) successos d’impossible previsió o que, en cas de preveure’s, fossin inevitables, (ii) danys produïts per tercers aliens a la Farmàcia que afectin a la qualitat dels serveis prestats per aquesta última i que no li siguin imputables; (iii) vagues i conflictes laborals; (iv) epidèmies o pandèmies; entre altres.

10.- ATENCIÓ AL CLIENT

La Farmàcia posa a disposició un servei d’Atenció al Client, amb l’objectiu de respondre a queixes i qüestions plantejades en relació a la compra dels Productes. Les vies de contacte són les que es detallen a continuació:

 • Telefònicament: 93 301 07 27
 • A través de correu electrònic:  info@farmaciacatalunya.com

11.- NULITAT PARCIAL

Si alguna de les presents Condicions Generals de Contractació fossin declarades nul·les i sense efecte per resolució ferma de l’autoritat judicial o qualsevol altra autoritat competent, la resta de termes i condicions romandran en vigor, sense que quedin afectats per aquesta declaració de nul·litat.

12. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents Condicions Generals de Contractació se sotmeten a la legislació espanyola i als Jutjats i Tribunals del domicili de la Farmàcia o del domicili del Client, a elecció d’aquest últim en de conformitat amb l’article 52 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’Enjudicament Civil.

Aquest comerciant es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir de manera negativa en ells. Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d'un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al comprador, banc emissor, Comerciant, Titular de la targeta, o targetes.

A més, les següents activitats també estan prohibides explícitament:

 • Vendre medicaments amb recepta o subjectes a prescripció mèdica.

TARGETES ACCEPTADES A LA PÀGINA WEB​Tipus de producte
Categories
Preu